Onze bossen zijn van onschatbare waarde voor de toekomst

04/02/2021 - door Rogier Grondman

Het Nederlandse landschap wordt voor een belangrijk deel gevormd door bomen en bossen, essentieel voor onder andere de natuur en de biodiversiteit.

Bomen nemen samen grote hoeveelheden COop en zijn daarmee belangrijk in het tegengaan van de opwarming van de aarde. Aansluitend op het Klimaatakkoord van Parijs heeft het Rijk samen met de provincies – en na een brede consultatie – eind 2020 haar ambities geformuleerd in de zogenaamde Bossenstrategie: ‘we willen bos met al zijn functies goed doorgeven aan toekomstige generaties’.

Het is belangrijk dat er nu een uitwerking ligt in de vorm van de Bossenstrategie. Daarmee wordt erkend dat bomen en bossen onmisbaar zijn, in Nederland en over de hele wereld. Niet alleen in het tegengaan van de opwarming van de aarde, maar ook voor een meer robuuste natuur, het vergoten van de biodiversiteit, voor recreatie en ontspanning, voor voedsel, tegen de verdroging, tegen de stikstofdepositie, et cetera. Maar denk ook aan het belang van de natuur in relatie tot de huidige Coronapandemie. Steeds meer mensen zoeken ontspanning in de natuur. Met de voorgestelde integrale aanpak binnen de Bossenstrategie worden klimaat, natuur en bosbeleid aan elkaar gekoppeld en kunnen meerdere doelen tegelijkertijd worden behaald.

In de Bossenstrategie staat, naast de doelen en de beleidsagenda tot 2030, ook een perspectief tot de volgende eeuw geformuleerd. Het gaat in de nabije toekomst om de aanleg van vitale bossen met meer diversiteit in soorten en leeftijd. Bossen dienen daarbij met name ook de stikstofdepositie tegen te gaan en CO2 vast te leggen.

Een mooi streven is dat er meer bos moet komen in Nederland. Het bestaande areaal van 370.000 ha wordt tot 2030 met 10% uitgebreid naar 407.000 ha. Bovendien wordt de (eerdere) boskap uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN) met terugwerkende kracht tot 2017 gecompenseerd. Die compensatie moet plaatsvinden buiten het NNN. Tenslotte wordt, door middel van houtwallen, heggen en bomen langs sloten en bermen, meer ruimte gegeven aan de ‘groenblauwe dooradering’ van het landelijk gebied.

Met de Bossenstrategie wordt invulling gegeven aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Dat alles vereist wel een goed vervolg. Rijk en provincies erkennen de grote uitdaging. Alle partijen worden dan ook opgeroepen om samen de schouders er onder te zetten.

Een kritische noot bij de Bossenstrategie is de financiering van de beschreven plannen en ambities. In de Volkskrant van 29 januari jl. was te lezen ‘Experts kraken plannen voor nieuw bos van minister Schouten. ‘Al blij als we de helft halen’. Zonder de benodigde extra financiële middelen vrezen de geraadpleegde deskundigen dat de ambities niet gehaald worden.

Mijn mening is dat de urgentie van het planten van meer bomen en het aanleggen van meer bos nog onvoldoende wordt gevoeld. De geschiedenis leert dat daarvoor meestal eerst een (natuur)ramp nodig is, denk daarbij aan de Deltawerken of de Afsluitdijk. Op verschillende plekken in de wereld doen die rampen zich nu helaas al voor: verdroging, zware stormen, overstromingen, aardverschuivingen, etc.  

We moeten samen en op korte termijn van strategie naar uitvoering komen. Gelukkig bestaan er al veel goede initiatieven en organisaties en worden er prachtige projecten in dit kader uitgevoerd. Bijvoorbeeld Trees for All. Zij planten bomen en herstellen bestaande bossen.  Voor iedere €10 die zij ontvangen, plant Trees for All twee bomen.


Wellicht ook interessant


HULP NODIG BIJ UW VRAAGSTUK?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek